كميته اجرايي

  

كميته اجرايي كنفرانس، مسئوليت برنامه ريزي و مديريت امور اجرايي، تداركات، مالي و روابط عمومي كنفرانس را در هر سال بر عهده دارد.

در حال حاضر كميته اجرايي كنفرانس متشكل از افراد زير است:

مهندس رضا طاهرخاني
مسئول كارگروه مالي و قراردادي
كارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر دانشگاه شريف
مهندس مانی شهریر
مسئول كارگروه وب سايت
كارشناسي مهندسي برق دانشگاه صنعتی شریف
مهندس ميرهاشم سجادي
مسئول كارگروه كنترل و برنامه‌ريزي
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
دکتر شهروز معاون
دبير كميته اجرايي كنفرانس
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه شريف
مهندس مهدي رضايي كليج
مسئول كارگروه جذب منابع مالی
كارشناسي مهندسي و علم مواد دانشگاه شريف
مهندس نسترن زمانی دهکردی
مسئول كارگروه روابط بین‌الملل
كارشناسي مهندسي مکانیک دانشگاه شريف
مهندس هدی کریمی دستجردی
مسئول كارگروه روابط عمومی
كارشناسي مهندسي مکانیک دانشگاه شريف
مهندس حسین رضوی
مسئول كارگروه اطلاعات و محتوای الکترونیکی
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف